Přesun na obsah

Dnes je 28.3.2023

Svátek má Soňa
Dopis hlavního představeného k přípravě 200. výročí narození Dona Boska

16. srpna 2015 uplyne 200 let od narození dona Boska. Hlavní představený vybízí ve svém dopise celou salesiánskou rodinu k tříleté přípravě. 16. srpna 2011 začíná první rok přípravy.


Slavnost Dona Boska, Řím 31. ledna 2011

Spolubratřím Salesiánské společnosti svatého Jana Boska

 

PŘÍPRAVA NA OSLAVU DVOU SET LET OD NAROZENÍ DONA BOSKA

Drazí spolubratři,

blížíme se k výročí dvou set let od narození Dona Boska, které bude 16. srpna 2015. Je to velká událost pro nás, pro salesiánskou rodinu i pro celé salesiánské hnutí. Aby pro nás všechny, pro církev, pro mladé i pro společnost přinesla užitek, je třeba intenzivní a hluboké přípravy.

Tím, že si 26. generální kapitula jako téma zvolila heslo Dona Boska „Dej mi duše, ostatní si vezmi“, a za základ svých pěti tématických okruhů položila „Znovu začít od Dona Boska“, nás nasměrovala k tomuto výročí. V dopise, kterým jsem 26. GK otevíral, píšu: „Heslem Da mihi animas, cetera tolle chceme přijmout duchovní a apoštolátní program Dona Boska, a stejně tak důvod jeho neúnavného úsilí o slávu Boží a spásu duší. Budeme tak moci znovu nalézt počátek svého charismatu, cíl našeho poslání, budoucnost naší kongregace“ (ACG 394, str. 6).

Aplikování 26. GK, která požaduje posílení naší charismatické identity a v srdci každého z nás oživení apoštolského nadšení, je tedy naší první a konkrétní přípravou na slavení tohoto výročí. Jsme však odpovědni za animaci celého salesiánského hnutí, a proto je rovněž důležité vytyčit společnou cestu.

1. Tříletí přípravy na oslavy

Příprava, kterou nabízím, je rozdělena do tří etap, které začínají vždy 16. srpna 2011, 16. srpna 2012 a 16. srpna 2013 a končí 15. srpna následujícího roku. Záměrem každé etapy je rozvinutí jednoho z aspektů charismatu Dona Boska. Téma každé ze tří etap bude souviset s tématem strenny na tento rok.

První rok přípravy:

Znalost životního příběhu Dona Boska

16. srpna 2011 – 15. srpna 2012

První etapa se soustřeďuje na poznání příběhu života Dona Boska a jeho kontextu, jeho postavy, jeho životní zkušenosti, jeho životních voleb. V posledních letech vyšly k tomuto tématu nové publikace, které vyžadují systematickou asimilaci jejich poznatků. Během tohoto prvního roku přípravy si musíme předsevzít systematickou cestu studia a asimilace Dona Boska. Již odešly generace těch, kteří ještě Dona Boska znali nebo byli v kontaktu s prvními svědky. Je tedy nutno čerpat z pramenů a studií o Donu Boskovi, a tak prohloubit především jeho osobnost. Studium Dona Boska je podmínkou předávání charismatu a nabízení jeho aktuálnosti. Bez poznávání se nemůže zrodit láska, napodobování a vzývání; jenom láska nás pak nutí k poznávání. Jedná se tedy o poznání, které se rodí z lásky a vede k lásce: citové poznání.

Druhý rok přípravy:

Pedagogika Dona Boska

16. srpna 2012 – 15. srpna 2013

Již před několika lety jsem zdůraznil důležitost prohlubování pedagogiky Dona Boska; nyní se tato myšlenka chce proměnit v program, který je třeba uskutečnit v tomto druhém roce přípravy na oslavu. Psal jsem: „V dnešní době je nutné prohloubit znalost salesiánské pedagogiky; je tedy zapotřebí studovat a uskutečnit aggiornamento preventivního systému, tolik požadované donem Egidiem Viganò (...); rozvinout velké možnosti, které preventivní systém skýtá, modernizovat jeho principy, pojmy a směrnice; jazykem dnešní doby interpretovat jeho základní myšlenky: větší sláva Boží a spása duší; živá víra, pevná naděje, pastorační láska; dobrý křesťan a poctivý občan; trojice pojmů „veselost, studium a zbožnost“; tři „S“: salute, scienza, santità (zdraví, vědění, svatost); zbožnost, mravnost, kultura; evangelizace a zkulturňování (civilizzazione). Totéž platí pro hlavní zásady a metodiku preventivního systému: je třeba, aby nás mladí milovali, a ne aby se nás báli; rozum, náboženství, laskavost; otec, bratr, přítel; rodinnost především o přestávkách; získat si srdce; vychovatel oddaný dobru svých žáků; velká volnost ve skákání, běhání a libovolném dovádění“ (ACG 394, str. 11).

Třetí rok přípravy:

Spiritualita Dona Boska

16. srpna 2013 – 15. srpna 2014

A nakonec je nezbytně nutné poznávat a prožívat spiritualitu Dona Boska. Poznání jeho života a činnosti a jeho výchovné metody nestačí. Základem plodnosti jeho činnosti, stejně jako její aktuálnosti, je jeho hluboká duchovní zkušenost. „Dospět k přesnému popisu duchovní zkušenosti Dona Boska ovšem není tak snadné. Možná právě tuto jeho stránku známe nejméně. Don Bosco je člověkem zcela zaměstnaným prací. Nezanechává po sobě žádný popis svého vnitřního vývoje, žádnou výslovnou reflexi svého duchovního života, nepíše duchovní deníky. Nevysvětluje, ale raději předává svého ducha popisem svých životních peripetií nebo prostřednictvím životopisů svých chlapců. Zajisté nestačí říct, že jeho spiritualita je spiritualitou člověka konajícího aktivní a nikoli kontemplativní pastoraci, případně pastoraci, která je něco mezi spiritualitou učenou a lidovou“ (ACG 394, str. 12).

2. Rok oslav

Rok oslav:

Poslání Dona Boska s mladými a pro mladé

16. srpna 2014 – 16. srpna 2015

Oslavy výročí dvou set let od narození Dona Boska se budou konat po 27. generální kapitule: začnou 16. srpna 2014 a skončí 16. srpna 2015. Cestou i tématem celého roku, v souladu se třemi roky přípravy, bude Poslání Dona Boska s mladými a pro mladé. Sdělování poselství tohoto výročí druhým bude zajisté vycházet z toho, co dobrého uzrálo během tříleté přípravy.

Kalendář kongregace, kromě dvou oslav 16. srpna 2014 a 2015 na Colle Don Bosco, dále počítá se dvěma mezinárodními událostmi: Mezinárodní kongres salesiánských studií o Rozvoji salesiánského charismatu na „Salesianum“ v Římě v listopadu 2014 a „Campo Bosco“ SHM s tématem Mladí pro mladé v Turíně v srpnu 2015.

Tento rok bude muset být v provinciích naplánován včas, abychom se tak mohli soustředit na cestu duchovní a pastorační obnovy, kterou se jako kongregace, salesiánská rodina a salesiánské hnutí chceme vydat, a zaměřit se přitom na podstatu a aktuálnost poselství, která chceme předávat. Je třeba se naprosto vyvarovat rozptýlenosti, roztříštěnosti a planého opakování, a zaměřit se spíše na údernost a účinnost. Vše musí sloužit cílům, kterých chceme dosáhnout.

3. Modlitba k Donu Boskovi

Příprava a oslava výročí jsou rovněž příležitostí se spolu s mladými, laiky, salesiánskou rodinou a salesiánským hnutím znovu modlit k Donu Boskovi. Nabízím zde nově formulovanou modlitbu „Otče a učiteli mladých“.

Otče a učiteli mladých,

Svatý Jene Bosko,

poddajný darům Ducha a otevřený realitě své doby

ty ses stal pro mladé lidi, zejména pro malé a chudé,

znamením přednostní lásky Boží.

 

Buď naším vůdcem na cestě přátelství s Pánem Ježíšem,

abychom v Něm a v jeho evangeliu objevovali

smysl našeho života

a pramen skutečného štěstí.

 

Pomáhej nám velkoryse odpovídat

na povolání, které jsme přijali od Boha,

abychom v každodenním životě byli

budovateli společenství

a s nadšením spolupracovali

ve společenství s celou církví

na budování civilizace lásky.

 

Vypros nám milost vytrvalosti

v prožívání vysoké míry křesťanského života

podle ducha blahoslavenství

a dej, abychom se, vedeni Pannou Marií Pomocnicí,

jednou mohli s tebou setkat

ve velké nebeské rodině. Amen

 

Salesiánským komunitám navrhuji, aby modlitbu každodenně používaly na závěr večerních chval nebo duchovní četby, podobně jako každého rána po rozjímání vzýváme Pannu Marii Pomocnici zásvětnou modlitbou. Ať se ji snaží používat rovněž při každodenní modlitbě s mladými.

Ať nás v prožívání naší cesty přípravy k výročí dvou set let od narození Dona Boska animuje Kristův Duch a ať nám pomáhá Panna Maria Pomocnice. Na intenzitě a hloubce přípravy pak budou záležet i duchovní, pastorační a vokacionální plody, které si od výročí slibujeme. Don Bosco ať je stále naším vzorem a vůdcem.

Srdečně vás pozdravuji v Pánu                                 

Don Pascual Chávez Villanueva

hlavní představený

přeložil: P. Ladislav Heryán, SDB

 


Ke stažení

Kalendář

February 2023

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

Zobrazit jiný měsíc